Opleiding interne geneeskunde regio Utrecht

Kaderbesluit en opleidingsplannen

De eisen die gesteld worden aan de opleiding interne geneeskunde worden beschreven in kaderbesluiten en worden vervolgens doorvertaald naar opleidingsplannen. Onderstaande figuur geeft schematisch de weg van kaderbesluit naar individueel opleidingsplan weer. Elke stap wordt vervolgens uitgebreider beschreven.

Kaderbesluit en specifiek besluit interne geneeskunde

Het Centraal College Medisch Specialismen heeft het zogenoemde kaderbesluit opgesteld. Hierin staan de algemene eisen voor de opleiding en (her)registratie van de medisch specialist en voor de erkenning als (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting. Daarnaast is er voor alle specialismen een specifiek besluit opgesteld.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de KNMG.

Landelijk opleidingsplan

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het kaderbesluit en het specifiek besluit interne geneeskunde vertaalt naar het landelijk opleidingsplan. Het landelijk opleidingsplan helpt aios en opleiders invulling te geven aan beleidsregels. Je vindt het landelijk opleidingsplan hier.

Regionaal opleidingsplan

De ROCU heeft van het landelijk opleidingsplan de vertaalslag gemaakt naar een regionaal opleidingsplan. Hierin staan specifieke dingen die van toepassing zijn op het samenwerkingsverband van de interne geneeskunde in de regio Utrecht. Het regionaal opleidingsplan vind je hier.

Lokaal opleidingsplan

Ieder ROCU-ziekenhuis heeft, voortbordurend op het regionaal opleidingsplan, een lokaal opleidingsplan met daarin zaken die van toepassing zijn op het specifieke ziekenhuis:

Nb. Het lokaal opleidingsplan van Meander Medisch Centrum en Gelre Ziekenhuizen zijn op dit moment onder revisie en worden z.s.m. aan deze pagina toegevoegd.

Individueel opleidingsplan

Op basis van het regionaal en lokaal opleidingsplan stelt iedere aios een Individueel Opleidingsplan (IOP) op. Het individueel opleidingsplan is de vertaling van de leerdoelen van de opleiding naar persoonlijke leerdoelen en vormt een belangrijk onderwerp van gesprek tussen de opleider en de aios.