Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Onze visie op de opleiding

Wat onderscheidt ons als ROCU?
Het streven van de ROCU is niet alleen om aios op te leiden tot gedegen internisten met een brede kennis en bijbehorende vaardigheden, maar ook om aios op te leiden die zich onderscheiden op de arbeidsmarkt door hun individuele specialisaties, passend bij hun eigen persoonlijke kwaliteiten en ambities. De ROCU wil haar aios derhalve meer bieden dan alleen een goede en brede medische opleiding en besteedt dan ook veel extra aandacht aan het meegeven van een goed ontwikkelde persoonlijke signatuur. Hiermee biedt de ROCU de toekomstige Utrechtse internisten solide kansen op de arbeidsmarkt.
Om die reden wordt binnen de ROCU veel waarde gehecht aan de persoonlijke ontwikkeling, wensen en ambities van aios, zodat de eigenschappen waar de aios van nature in uitblinkt tijdens de opleiding verder worden ontwikkeld. De individuele aios en diens persoonlijke ontwikkeling staan centraal, opdat iedere aios kan excelleren op bepaalde persoonlijke competenties. Om die reden wordt iedere aios de mogelijkheid geboden zich te bekwamen in een niet-medisch verdiepingsonderwerp (zoals onderwijs, wetenschap, management & leiderschap of kwaliteit & veiligheid) en zijn binnen de opleiding meerdere trajecten op dit gebied mogelijk (denk aan het behalen van een ‘basiskwalificatie onderwijs’ (BKO) of meewerken aan een groot managementproject).

Leren in de beroepspraktijk
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats op de werkvloer van de opleidingsinstelling. Dit betekent dat de ‘leeromgeving’ van de aios in eerste instantie een ander doel dient dan het opleiden van aios, namelijk het bieden van kwalitatief hoogwaardige en veilige patiëntenzorg. Het feit dat de opleiding grotendeels op de werkvloer plaatsvindt, vraagt iets van zowel de opleiders als van de aios. Immers, zij leveren een bijdrage aan de patiëntenzorg, maar tegelijkertijd werken zij (onder supervisie) aan hun eigen ontwikkeling.
Aios maken vanaf de eerste dag van hun opleiding onderdeel uit van het medische team. Derhalve spelen zij een actieve rol in zowel de kwaliteit van hun eigen opleiding als in de kwaliteit van de geleverde patiëntenzorg op de werkvloer.
Supervisoren zijn zich zeer bewust van het feit dat aios in opleiding zijn en derhalve nog werken aan zijn eigen ontwikkeling en leerdoelen. Zij staan dan ook open voor observaties, evaluaties en reflectiegesprekken.

Een leven lang leren
Het beroep van internist wordt uitgeoefend in een continu veranderende omgeving. Maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorg(sector) en de ontwikkeling van medische kennis en wetenschap volgen elkaar in razend tempo op.
Daarbij maakt de internist zelf uiteraard ook verschillende fases door in het ziekenhuis. Eerst als aios en later als onderdeel van de medische staf van waaruit zij op hun beurt zelf weer supervisie gaan geven aan aios. In het kader hiervan moeten internisten zich gedurende hun gehele loopbaan blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen die gaande zijn binnen hun vakgebied. Een internist blijft derhalve gedurende zijn gehele carrière leren.

Wat mag je verwachten van de opleidingsgroep binnen de ROCU?
De opleidingsgroep blijft continu leren. Via een opbouwend trainingsprogramma onderhoudt en optimaliseert de opleidingsgroep de eigen competenties en vaardigheden. Vanuit het UMC Utrecht worden intensieve trainingen georganiseerd voor (plaatsvervangend) opleiders en basistrainingen voor alle stafleden en stagegevers die betrokken zijn bij de opleiding. Een goed voorbeeld zijn de verplichte Teach-The-Teachers-trainingen; gedegen programma’s waarbij iedereen die betrokken is bij de opleiding zich didactisch verder leert ontwikkelen.

Cohesie binnen de aios groep van de ROCU
Binnen het UMC Utrecht zijn ongeveer 60 aios interne geneeskunde werkzaam. Binnen de gehele ROCU zijn dit ongeveer 120 aios. Gezien de grootte van deze groep, wordt er op verschillende manieren gestreefd naar manieren om elkaar (beter) te leren kennen. Hierbij valt te denken aan ROCU-brede bijeenkomsten voor eerstejaars aios, regioborrels, gemengd regionaal onderwijs, jaarlijkse bezoeken van de opleiders uit het UMC Utrecht aan de perifere ziekenhuizen, etc.