Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Leerdoelen

De leerdoelen van de opleiding zijn op te delen naar 3 hoofdonderdelen:
• De 7 competentiegebieden van de internist (jaar 1 t/m 6)
• Medisch technische vaardigheden (jaar 1 t/m 4)
• Klinische presentaties(jaar 1 t/m 4)

Voor de differentiatie in het 5e en 6e jaar zijn afzonderlijke leerdoelen vastgesteld. Deze leerdoelen staan uitgewerkt in de beschrijving van de differentiatie in het lokale opleidingsplan.

1. De 7 algemene competentiegebieden van de internist
Na 6 jaar ben je een medisch inhoudelijk goede specialist die in de breedte de competenties beheerst die mede de kwaliteit van de patiëntenzorg bepalen. Denk hierbij aan competenties als het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een patiënt, het helder overbrengen van informatie aan collega’s in de overdracht, goede afstemming met de verpleging en een goede balans tussen werk en privé weten te behouden.

De competenties zijn in onderstaande figuur uitgewerkt naar deelcompetenties. Dit zijn nadrukkelijk geen leerdoelen op zich. De uitwerking is bedoeld als hulpmiddel voor supervisoren, stagegevers, opleider en aios voor het vragen en geven van gevarieerde en zinvolle feedback.Werken aan competenties in kenmerkende beroepsactiviteiten
De competenties van de internist zijn voor de opleiding ontleed in zeven competentiegebieden. In de dagelijkse beroepsactiviteiten van een internist komen deze competenties juist integraal aan bod. Een voorbeeld van een kenmerkende beroepsactiviteit van een internist is een informatief gesprek met een patiënt. Hierbij komen verschillende competenties aan bod: kennis van het ziektebeeld, helder kunnen communiceren, goed kunnen luisteren en heldere verslaglegging van het gesprek in het dossier.

Iedere beroepssituatie is anders
Daarbij is onze visie dat de context waarin een competentie wordt gevraagd, accent legt op een bepaald aspect van die competentie. Onderstaand een voorbeeld ter illustratie.

“Communiceren over medische informatie met een huisarts is een andere context dan het communiceren over medische informatie met een man wiens vrouw net met spoed is opgenomen en doet daar mee een beroep op andere aspecten van de competentie communicatie.”

In de opleiding tot internist in de regio Utrecht vinden wij het van groot belang om in de opleiding aan te sluiten bij de beroepspraktijk. In de beroepspraktijk komen competenties integraal en in een bepaalde context aan bod. Vanuit deze visie staan de kenmerkende beroepsactiviteiten centraal in de ontwikkeling van de competenties in onze opleiding.

Feedback op competenties door KPB’s en multisource feedback
Feedback op de ontwikkeling van competenties wordt gegeven in de vorm van een Korte Praktijk Beoordeling (KPB). Dit houdt in dat een supervisor je observeert bij een bepaalde activiteit, direct na de activiteit krijg je feedback van de supervisor. De feedback bespreek je samen en leg je vast in een gestandaardiseerd format.

De feedback en beoordeling van de competenties vindt plaats op basis van de schaal:
• Onder verwachting
• Volgens verwachting
• Boven verwachting
De lijn volgens verwachting betekent dat de aios bij een reguliere ontwikkeling van de competentie bij afronding van de opleiding voldoet aan het leerdoel. Deze lijn is hiermee gerelateerd aan hoe ver je in de opleiding bent gevorderd. Van een zesdejaars aios verwachten wij meer dan een derdejaars aios.
2. Medisch technische vaardigheden
Er zijn 14 medisch technische vaardigheden die je aan het einde van het 4e jaar van de opleiding zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Gedurende de opleiding zul je stappen maken in de zelfstandigheid waarin je de medisch technische vaardigheden uitvoert.

“Van handelen onder strenge supervisie tot zelf superviseren en onderwijzen.”

Deskundigheid wordt vereist op het gebied van de indicatie en uitvoering van de volgende procedures:De medisch technische vaardigheden worden geleerd in de stages. In de stagebeschrijvingen kun je zien in welke stage je de mogelijkheid hebt om bovenstaande medisch technische vaardigheden te leren. De meeste vaardigheden zijn niet verbonden aan een specifieke stage maar zullen in meerdere stages aan bod komen.

Feedback op medisch technische vaardigheden via Korte Praktijk Beoordelingen (KPB)
De medisch technische vaardigheden voer je in eerste instantie onder strikte supervisie uit. Naarmate je meer ervaren wordt in de vaardigheid neemt de supervisie af. Feedback op je medisch technische vaardigheden krijg je door middel van het instrument KPB. Dit is een gestandaardiseerd format waarin de supervisor de vaardigheid beoordeelt. Bij het invullen van het formulier wordt aangegeven of de supervisie verminderd kan worden.
3. Klinische presentaties/ziektebeelden
Het 3e en laatste onderdeel van de leerdoelen in je opleiding zijn de klinische presentaties c.q. ziektebeelden. Variërend van klinische presentaties die je gezien moet hebben gedurende de eerste 4 jaar van de opleiding tot en met klinische presentaties waarbij je zelfstandig diagnose moet kunnen stellen en de eerste stappen in behandeling uit kunt zetten. De klinische presentaties zijn als bijlage opgenomen bij het lokaal opleidingsplan.

Feedback en beoordeling van klinische presentaties/ziektebeelden
De feedback en beoordeling van klinische presentaties/ziektebeelden komt aan bod in de stageblokgesprekken met de stagegever en de voortgangsgesprekken met de opleider en/of plaatsvervangend opleider.