Reguliere sollicitatierondes

De Regionale Opleidings Commissie Utrecht (ROCU) verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Utrecht.

Er is twee maal per jaar een sollicitatieronde: één in maart en één in september.

Individualisering van de opleiding

In oktober 2013 is door verschillende veldpartijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten (FMS), een opleidingsakkoord gesloten met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de te plannen bezuinigingen op de medisch specialistische vervolgopleidingen. In de gemaakte afspraken wordt op drie manieren bezuinigd op de specialistenopleidingen:
1. Verlaging van de subsidie voor de ziekenhuizen per aios.
2. Reductie van het aantal opleidingsplaatsen (per 2014 honderd plaatsen minder dan 2013).
3. Een geïndividualiseerde versnelling van de opleiding van gemiddeld 4,8 maanden per aios in 2022 (dit komt overeen met zes maanden korting voor 80% van de aios).

Er is nu nog wel sprake van een nominale duur van de opleiding, maar een individuele aios kan korter of langer over zijn opleiding doen. De opleiding is hiermee voor een deel verschoven van een tijdsgebonden naar een competentie gebonden curriculum. Vrijstellingen of ‘korting’ kan worden verkregen op basis van eerder opgedane competenties en/of versnelde competentieontwikkeling tijdens de opleiding. Het individualiseren van de opleiding is hierbij van groot belang omdat competentieontwikkeling sterk kan verschillen tussen aios. Ook flexibiliseren van de opleiding biedt mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een stage op de plek die voor jou het meest leerzaam is. Dit geldt niet alleen tijdens de eerste jaren maar ook zeker tijdens de differentiatie, waarin veel aios graag de mogelijkheid willen krijgen om in de periferie ervaring op te doen.

In het individuele opleidingsplan (IOP) kan de inhoud van je opleiding worden vastgelegd. Dit is een dynamisch proces en aan verandering onderhevig. Het zal dan ook met regelmaat worden geëvalueerd. Je stelt het IOP op in samenspraak met je opleider en dit wordt geëvalueerd bij de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken. Daarbij kun je zelf aangeven welke inhoudelijke keuzes je wilt maken en op welke gronden. Je portfolio speelt hierbij een belangrijke rol als ondersteuning. Alle opleidingsbesluiten worden genomen met de opleider, maar je blijft zelf eindverantwoordelijk voor (het wijzigen van) je RGS-opleidingsschema.

Het individualiseren en flexibiliseren van de opleiding kent ook potentiele nadelen. Nadelen zijn bijvoorbeeld dat bij te frequente wisselingen er te weinig zicht is op je ontwikkeling. Daarnaast leidt de terugloop van aios tot minder flexibiliteit in het rooster om te wisselen van ziekenhuis. Een aantal aios hebben daarom een SOP (Standard Operating Procedure) opgesteld met randvoorwaarden om de potentiele nadelen van flexibiliseren en individualiseren te minimaliseren. In de procedure staat beschreven welke stappen je moet nemen en met wie je contact moet opnemen voor een wisseling van stageplek. Onderaan deze webpagina vind je de contactgegevens van de opleiders van de perifere ziekenhuizen.

Tot slot, flexibilisatie en individualisatie vraagt van jou als aios om in een vroeg stadium al na te denken over de indeling van je opleiding. Mocht je dit lastig vinden of niet het gevoel hebben dat je zelf je opleiding stuurt, dan kun je via het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht deelnemen aan de cursus "Aan het stuur van je eigen opleiding". Hierin krijg je in één middag handige tips en tricks aangereikt om het maximale uit je opleiding te halen.

Contactgegevens opleiders ROCU-ziekenhuizen

* Prof. dr. Karin Kaasjager, opleider in het UMC Utrecht.
* Dr. Paul de Jong, opleider in het St. Antonius Ziekenhuis.
* Dr. Alex Muller,opleider in het Diakonessenhuis.
* Dr. Rob Fijnheer, opleider in het Meander Medisch Centrum.
* Dr. Nils Vögtlander, opleider bij Gelre ziekenhuizen.
* Dr. Jeroen van Wijk, opleider in Ziekenhuis Gelderse Vallei.