Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Portfolio

Tijdens de opleiding heeft de aios het stuur van de opleiding in handen. Het individueel opleidingsplan vormt hierbij het uitgangspunt. De aios maakt samen met de leden van het opleidingsteam afspraken over zijn leerdoelen. Het portfolio is hierbij een belangrijk en verplicht hulpmiddel om de benodigde informatie over de competenties te verzamelen. Het portfolio biedt de aios de mogelijkheid zijn eigen ontwikkeling te monitoren en hierop te reflecteren. De aios is verantwoordelijk om zijn portfolio bij te houden.

Het portfolio bevat in ieder geval de volgende zaken:
  • Verslagen van de voortgangsgesprekken met de opleider en de stagegevers, inclusief een reflectie hierop.
  • De resultaten van verschillende toetsmomenten (KPB’s, referaten/ CAT’s).
  • Bewijs van aanwezigheid bij regionale en/of landelijke opleidingsmomenten met, indien van toepassing, de resultaten van toetsen.
Binnen de ROCU wordt gewerkt met het digitaal portfolio van de NIV. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NIV.

Formulieren
In januari 2013 is de ROCU overgegaan op het digitaal portfolio van de NIV. Aios die nog werken met een papieren portfolio, kunnen hieronder de benodigde formulieren downloaden.

Klinische Praktijkbeoordeling (KPB):
Beoordelingsformulier KPB
Checklist KPB

Poliklinische stage:
Functioneringsgesprekken polikliniekstage
Checklist competenties poliklinisch werken

Klinische stage:
Functioneringsgesprekken klinische stage
Checklist stagebeoordeling

Clinical Appraised Topic (CAT):
Beoordelingsformulier CAT

Voortgangsgesprekken:
AB formulier
Beoordelingsformulier
Zelfbeoordeling algemene competenties
Zelfreflectie en actieplan