Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Kaderbesluit en opleidingsplannen

De eisen die gesteld worden aan de opleiding Interne Geneeskunde worden beschreven in kaderbesluiten en worden vervolgens door vertaald naar opleidingsplannen. Onderstaande figuur geeft schematisch de weg van kaderbesluit naar individueel opleidingsplan weer. Elke stap wordt vervolgens uitgebreider beschreven.


Kaderbesluit
Het Centraal College Medisch Specialismen heeft het zogenoemde kaderbesluit opgesteld. Hierin staan de algemene eisen voor de opleiding en (her)registratie van de medisch specialist en voor de erkenning als (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting. Het kaderbesluit is hier te vinden.

Specifiek besluit interne geneeskunde
Het Centraal College Medisch Specialismen heeft het zogenoemde kaderbesluit opgesteld. Hierin staan de algemene eisen voor de opleiding en (her)registratie van de medisch specialist en voor de erkenning als (plaatsvervangend) opleider en opleidingsinrichting. Het kaderbesluit is hier te vinden.

Landelijk opleidingsplan
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het kaderbesluit en het specifiek besluit interne geneeskunde vertaalt naar het landelijk opleidingsplan. Het landelijk opleidingsplan helpt aios en opleiders invulling te geven aan beleidsregels. Je vindt het landelijk opleidingsplan hier.

Regionaal opleidingsplan
De ROCU heeft van het landelijk opleidingsplan de vertaalslag gemaakt naar een regionaal opleidingsplan. Hierin staan specifieke dingen die van toepassing zijn op het samenwerkingsverband van de interne geneeskunde in de regio Utrecht. Het regionaal opleidingsplan vind je hier. Het addendum vind je hier.

Lokaal opleidingsplan
Ieder ROCU-ziekenhuis heeft, voortbordurend op het regionaal opleidingsplan, een regionaal opleidingsplan met daarin zaken die van toepassing zijn op het specifieke ziekenhuis. Wil je één van de lokale opleidingsplannen inzien? Neem dan contact met ons op.

Individueel opleidingsplan
Op basis van het regionaal en lokaal opleidingsplan stelt iedere aios een Individueel Opleidingsplan (IOP) op. Het individueel opleidingsplan is de vertaling van de leerdoelen van de opleiding naar persoonlijke leerdoelen. Het individueel opleidingsplan vormt een belangrijk onderwerp van gesprek tussen de opleider en de aios. Het format van het IOP vind je hier.