Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

De opleiding tot internist

De opleiding interne geneeskunde duurt tussen de 5 en 6 jaar. De duur wordt afgestemd op jouw competenties en ontwikkeltempo en verschilt dus per aios. Voor elke aios wordt een competentiegerichte opleiding op maat gecreëerd.

Doorgaans start jouw opleiding in een van de perifere ziekenhuizen en maak je na twee à drie jaar de overstap naar het UMC Utrecht. Soms start je in het UMC Utrecht en ga je later naar een van de perifere ziekenhuizen. Er wordt altijd gestreefd naar een evenredig deel in een perifeer ziekenhuis en het academisch ziekenhuis.

Opbouw van de opleiding
In onderstaande tabel wordt de structuur van de opleiding weergegeven. Gedurende de hele opleiding draai je mee in de diensten buiten kantoortijd.Stages en differentiaties
Een uitgebreid overzicht en een beschrijving van alle stages en differentiaties vind je op de opleidingsetalage. Hier vind je ook hoe je kunt solliciteren voor een stage of differentiatie. Meer informatie over de sollicitatie voor een opleidingsplek vind je op deze webpagina.

Discipline overstijgend onderwijs volgens het CanMEDS-principe
Binnen de ROCU zijn discipline overstijgende competenties geformuleerd waaraan iedere aios interne geneeskunde moet voldoen aan het einde van zijn/haar opleiding. Je kan vervolgens zelf invullen hoe je de verplicht gestelde competenties gaat verwerven.

Het is theoretisch mogelijk dat een competentie reeds verworven is, zonder dat de daartoe aanvullende cursus(sen) is/zijn gevolgd. Het aftekenen van een competentie gebeurt door de (plaatsvervangend) opleider. De bewijslast voor beide voorgaande punten ligt bij de aios. Ten tijde van de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken met de (plaatsvervangend) opleider worden de competenties doorlopen en worden deze waar mogelijk afgevinkt. Dit is tevens het moment om een individueel pad t.a.v. aanvullende cursussen uit te stippelen.

Het staat aios vrij een zelfgekozen cursus te volgen, mits het een aantoonbaar inhoudelijk goede cursus is. Voor ‘onbekende’ cursussen geldt dat de aios voorafgaand aan het volgen van de cursus met de opleider bespreekt of deze cursus aan de eisen voldoet/van voldoende kwaliteit is. Dit ter voorkoming van problemen/discussies achteraf.